วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2558

วันที่ 5  ธันวาคม  2558  ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ สำนักงานเขตมีนบุรี, ศรช.พนาสนธ์ 3 และ ศรช.วัดบางเพ็งใต้ศรช.พนาสนธ์ 3 จัดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 1-4  ธันวาคม 2558

ศรช.นิมิตใหม่ ซอย 1 จัดการเรียนการสอนวันที่ 6 ธันวาคม 2558 เรื่อง ความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์ของการ
ทำแผนพัฒนาความคิด และการเขียน Mind Map และร่วมกันจัดทำการ์ดเพื่อพ่อ
วันที่ 6  ธันวาคม  2558  ปรับปรุง / ต่อเติม ห้อง กศน.แขวงมีนบุรี ใกล้จะเป็นความจริงแล้วนะ


วันอังคารที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558

วันที่ 15 พ.ย. 58 เปิดเทอมวันแรก กับการรับน้องเชื่อมมิตรภาพระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง ของ ศรช.เคหะบางชัน  นักศึกษาทุกคนให้ความร่มมือดีมากค่ะ อาจารย์รุ่งรัตน์ คณาเสน เป็นปลื้มเลยค่ะจัดการเรียนการสอน วันที่ 22  พ.ย. 2558 ศรช.วัดบำเพ็ญเหนือ อาจารย์โยธิน  ขุนทองคำ  และครูประจำกลุ่ม อาจารย์ณิญาพา  สีแสงฉ่ำ

ปรับพื้นที่เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ของแขวงมีนบุรี ณ ชุมชนพนาสนธ์ 3 (ศูนย์การเรียนชุมชนพนาสนธ์ 3) ผู้รับผิดชอบโดยอาจารย์อรทัย ฤทธิทิศ  และประธานชุมชน คุณเดช  พินิจวรกุลวันที่ 1 พ.ย. 58 ทำความสะอาด จัดสถานที่เรียนแห่งใหม่ ของพวกเรากลุ่ม ศรช.นิมิตใหม่ ซอย 1  สอนระดับประถมศึกษา  และมัธยมศึกษาตอนต้น โดยอาจารย์อักษราภัต  สาริกะวณิช  เริ่มใช้เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนตั้งแต่  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2558  เป็นต้นไป